Aktualności

Szkolenie

Rozpoczynamy zimową edycję szkoleń dla hodowców bydła mlecznego.

12.12.2017

Edukacja się opłaca

Aktualności

wniosek-o-atualizacje-danych-w-ksiedze-udzialow.pdf wniosek-o-dokonanie-wpisu-do-ksiego-udzialow.pdf oswiadczenie-o-wskazaniu-przedstawiciela-do-reprezentowania-wspolnikow1.pdf oświadczenie stan udziałów za 2017 rok - DOTYCZY JEDYNIE UDZIAŁÓW PŁATNYCH pismo do oświadczenia stan udziałów za 2017 rok - DOTYCZY JEDYNIE UDZIAŁÓW PŁATNYCH dyspozycja wypłaty dywidendy upoważnienie do odbioru dywidendy w kasach Spółki Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń-dotyczy tylko udziałów płatnych. UWAGA! Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie! Zarząd Spółki Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedziba w Tulcach Sp. z o.o., przypomina, że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki Udziałowcy mają obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018 roku do Ministerstwa Rozwoju, pisemnego oświadczenia o stanie posiadania udziałów Spółki według stanu na dzień 31.12.2017 r. UWAGA! Należy pamiętać, że za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Rozwoju. Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa powyżej zagrożone jest sankcjami, o których mowa w § 5 umowy, tj. nałożeniem kar finansowych. Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy powinny zawierać szczególnie: informację dotyczącą liczby udziałów Spółki należących do Kupującego, informację o udziałach Spółki zbytych oraz obciążonych przez Kupującego, wraz ze wskazaniem daty i podstawy zbycia lub obciążenia tych udziałów oraz wskazaniem osoby, na której rzecz nastąpiło zbycie lub obciążenie udziałów Spółki. Oświadczenie po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 31.01.2018 r. na adres: Ministerstwo Rozwoju Departament Zobowiązań i Analiz Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów płatnych Spółki, oświadczenia o których mowa w ust. 4 składa się według stanu na 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, oraz doręcza się je do Ministerstwa Rozwoju w terminie do dnia 31 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego tj, do dnia 31 grudnia 2021 roku (dla umów zawartych w 2011roku ) i do dnia 31 grudnia 2022 roku (dla umów zawartych w 2012roku ). ...

30.11.2017

Udziałowcy

Szkolenie

W dniu 16.11.2017 w Gliśnie odbyło się seminarium zootechniczne na temat „Prawidłowy rozród bydła podstawowym czynnikiem postępu hodowlanego w stadzie bydła mlecznego i mięsnego”- ...

30.11.2017

Szkolenie w Gliśnie

Reportaż

Wysokowydajne i długowieczne krowy.

30.11.2017

Wysokowydajne i długowieczne krowy.

Porady

Jest to okres w którym hodowca musi żywić swoje sztuki bardzo ubogo. Dawka pokarmowa powinna składać się w ⅔ z sianokiszonki i ⅓ ze słomy.

30.11.2017

Od szóstego miesiąca do zacielenia

Hodowla

Ocena wartości hodowlanej rozpłodników 2017.2 nie wniosła istotnych zmian wyników w stosunku do 2017.1, aczkolwiek trend opublikowanych ocen buhajów europejskich jak i światowych okazał się ...

30.11.2017

Elita rankingu w rękach Wielkopolskiego Centrum!

Hodowla

Praca nowoczesnego farmera w gospodarstwie to nie tylko codzienne obowiązki związane z żywieniem, dojem, rozrodem, profilaktyką weterynaryjną itp. ale, co wydaje się szczególnie ważne: ...

30.11.2017

Pakiety - jak z nich korzystać?

Hodowla

Hodowcy bydła mlecznego mają świadomość, że za produkcyjność, zdrowotność, płodność długowieczność zwierząt i wynikające z nich efekty ekonomiczne gospodarstwa w znacznej mierze ...

30.11.2017

Czy to jeszcze hodowla, czy już ogród zoologiczny?

Wystawy

W dniach 24-25 Września 2017 odbyła się XXI Kociewska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie, na której również mieliśmy swoje stoisko, bardzo chętnie odwiedzane przez hodowców.

28.11.2017

XXI Kociewska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja www A4 www